• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Инпут-аутпут статистика

Табеле понуде и употребе и инпут-аутпут табеле приказују, у форми матрица, са високим нивоом детаља, производњу производа и услуга у националној економији и њихову употребу у различитим видовима финалне потрошње. Оне показују структуру аутпута и производних инпута, као и међузависност и интеракцију привредних делатности у стварању бруто домаћег производа.

 

Погледајте и ово